Top Gold

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Xi_Mang_01
100
598080304
2
BeeOne
19
556108676
3
__J3__
100
173233233
4
[GM]AoLangTv
100
169569995
5
vantung1989
40
150000000
6
ShopOnline
1
126800000
7
___Exit___
100
123657018
8
MyCongChua
97
123456789
9
__CusTomize_
100
114826371
10
_VuSro1_
100
103058591
11
Min
100
100852574
12
HacHoaDa
84
89335357
13
ManhHungQn
100
87619181
14
______Google
100
78933566
15
QC7_TAO
100
76300614
16
Anhxinvebet
100
66017003
17
AL
50
58500000
18
Long_Vuong
100
56773841
19
K_Bang
100
56358611
20
KiemKhien
100
45760034
21
Truong_TN
100
45597968
22
otchuot12
96
43504554
23
IA
100
42347737
24
__Y2k_Love__
1
40929363
25
NhiHao
100
40397547
26
Xi_Mang_18
64
40200484
27
T5000
5
40135704
28
Ram
100
39621892
29
DraGon
100
38191272
30
Co_gi_dau
100
37773839
31
Hunter_CT
100
31221540
32
KG_NoBiTa_
100
29911723
33
Neith
100
29142327
34
CuTyn_TN
100
28096679
35
_Thy_2
100
27269184
36
TemDepNhat
100
26380729
37
r54y
100
25814983
38
OF3
100
24673395
39
TIEN_OI
93
24031000
40
silk
100
23311299
41
1__Aloha__
100
22950173
42
Hong_VIP
100
21859757
43
HOang
100
21033135
44
__LS__NO1__
100
20958718
45
SPARTA
16
20828132
46
BabyCrab
100
20680022
47
An_Uyen_TN
100
20580217
48
sibatchien04
100
20089667
49
Xi_Mang_51
100
18977987
50
LuonyeuEm_Tn
100
18675490