TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
Cong_An_Vien
3
543306
2
50_7428
2
1600334
3
50_ChuTich
2
597839
4
KoKoMi
2
511529
5
50_TenCuop
2
385167
6
50_BAT_DIET
2
212393
7
50__KeVoDanh
2
132680
8
Cuop_nho
2
93995
9
_DAT_CANG_
2
54025
10
_ga_rung_
2
19537
11
50__Exit__
2
19515
12
__Xiang_Mi__
2
0
13
KingOffThief
2
0
14
50_TieuNhu
2
0
15
50_ALiBaBa
1
38550
16
DaoTacVoHai
1
12765
17
50_HUY_DIET
1
2662
18
50_TDK
1
1372
19
50__Xi_Mang_
1
530
20
500__AE__
1
134