TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
Cong_An_Vien
3
543306
2
50_7428
3
203162
3
50__Interpol
2
658358
4
50__Xi_Mang_
2
633185
5
50_ChuTich
2
597839
6
KoKoMi
2
372964
7
50_HUY_DIET
2
340789
8
Cuop_nho
2
311818
9
C_Gian_Muop
2
302966
10
50_BAT_DIET
2
212393
11
50_TDK
2
132318
12
50__KeVoDanh
2
117069
13
MariaOlala
2
115940
14
50_BinhAn
2
109129
15
Tam_Giac_Qui
2
66824
16
_DAT_CANG_
2
54025
17
50_ALiBaBa
2
44498
18
_hello_
2
36528
19
Cuop______Ha
2
36134
20
_ga_rung_
2
19537