TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
_Nice_
5
72245900
2
Buon_VIP1
5
22245887
3
HungQn1
5
17989334
4
_Ngheo_
4
60458790
5
Em_Thanh_Ly
4
58641493
6
xin___nguoi
4
46523441
7
__TikTok__VN
4
38073507
8
_ConNhaNgeO_
4
37676510
9
CoAnDem
4
34167402
10
BopBuHangXom
4
26117716
11
Puon_MaTuy
4
20017754
12
ChayNgayDi
4
12872906
13
Giet_Ga123
4
11821481
14
buonbuonQN
4
11793679
15
hangvip
4
9356790
16
hoanglan
4
8693848
17
Tram_Anh
4
7223473
18
12QueTao
4
7050365
19
ma___fi___a
4
5385444
20
__KiepNgheo_
4
4287087