Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
[GM]AoLangTv
115
1406035567
2
exit3
100
1406035567
3
exit4
100
1406035567
4
TruongVuKy
100
1406035567
5
Hunter_CT
100
1406035567
6
KG_XuKa_
100
1406035567
7
KG_DoReMon_
100
1406035567
8
HocVien01
100
1406035567
9
CucCutThanBi
100
1406035567
10
HocVien02
100
1406035567
11
HocVien5
100
1406035567
12
ThangPham
100
1406035567
13
OF1
100
1406035567
14
2Tay2Chai65
100
1406035567
15
OF3
100
1406035567
16
LinhPhieu
100
1406035567
17
xT_Anh_Tx
100
1406035567
18
JangNaJa
100
1406035567
19
boy_sah_dieu
100
1406035567
20
Nami
100
1406035567